Beleidsplan

De stichting Osman KarakusHulp voor de allerzwaksten in Kürdistan

Inhoudsopgave

 1. Missie en doelen
  1. Missie en visie
  2. Uitgangspunten voor de projecten
  3. Overige waarden
 2. Projecten
 3. Realisatie doelstellingen
  1. Werving van middelen
  2. Communicatie en promotie
  3. Financiën
  4. Bestedingsbeleid
  5. Beschikken over het vermogen
  6. Beloningsbeleid
  7. Activiteiten in 2015

Inleiding

De ‘Stichting Osman Karakus’ is in het leven geroepen als eerbetoon aan mijn overleden vader. Osman Karakus (1941 – 2010) is geboren en getogen in Noord Kürdistan wat nu als oost Turkije bekend staat. Hij was de oudste zoon van een familie met zes kinderen. Zoals gebruikelijk in zijn cultuur moest hij het gezin financieel ondersteunen. In plaats van opleiding besloot zijn vader dat hij moest gaan werken. In diverse branches ging hij als werkknecht aan het werk.

Gaandeweg bereikte hij de leeftijd dat hij zijn dienstplicht moest vervullen. Hem werd bevolen om de functie van klerk voor het basiscommando op zich te nemen, waarop hij aangaf dat hij daarvoor niet de juiste opleiding had genoten. Door zijn zeer vriendelijke verschijning had zijn commandant echter alle vertrouwen in hem als persoon zodat hij de functie toch ging vervullen. Er volgde voor hem een zeer aangename dienst periode. Na zijn dienstplicht was het tijd dat hij in het huwelijksbootje stapte. Zo gezegd zo gedaan en vervolgens werd hij vader van een zoon. Ondanks dat hij een goede functie als notarisklerk had werd hij opgeroepen om in het buitenland te werken. Hoewel hij daar niet op gerekend had besloot hij in oktober 1965 toch om als één van de eerste buitenlandse arbeidskrachten naar Nederland te gaan, en ging direct aan de slag bij de Metaalindustrie in Hengelo (Ov).

Onze stichting richt zich specifiek op het gebied rond Kobanê, tegenover Suruç in oost-zuid Turkije, vóór de strijd een stad van zo’n 50.000 inwoners. Ondersteuning van initiatieven die opgezet worden voor mensen zonder onderscheid naar ras, geloof of geaardheid en ongeacht hun herkomst. De afkomst van Osman Karakus, de omstandigheden waar hij opgroeide, zijn levenshouding van respect voor allen en zijn hulpbereidheid hebben ons geïnspireerd om vanuit Nederland initiatieven te ondersteunen die tot doel hebben de problemen die de regio, waar hij vandaan kwam teisteren, het hoofd te bieden. Met name door de oorlog die IS tegen het naburige Kobanê (een stad van 50.000 inwoners) heeft gevoerd zijn veel mensen gevlucht toen hun stad grotendeels werd verwoest. Nu de aanvallen zijn afgeslagen proberen de bewoners hun stad weer op te bouwen. Er is behoefte aan heel vaak simpele zaken die wij in Nederland rijkelijk voorhanden hebben.

Een Ezidi spreekwoord zegt; “Niet wat je verbergt is van jou, maar wat je hebt gedeeld is het jouwe”.

Mehmet Karakus,
Voorzitter

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 oktober 2015. Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig.

Situatie Zuid Oost Turkije / Noord Syrië

Op dit moment is het erg onrustig in Kürdistan, de herkomst van Osman Karakus. De leefomstandigheden, vooral in de dorpen, zijn sober. Er zijn weinig voorzieningen voor ouderen. Vroeger werd dit opgevangen door de familie, maar er zijn veel mensen in de loop der jaren weggetrokken. Hierdoor kan voor de zorg op steeds minder mensen een beroep worden gedaan. Dit is verergerd door de opkomst van IS: oorlog, vernietiging, vluchtelingenstromen. De Turkse overheid heeft de handen vol aan de opvang van vluchtelingen evenals de mensen die er van oudsher wonen. Er is gebruik aan alle hier in Nederland normaal geachte voorzieningen, zowel voor de ziekenhuizen als voor andere opvangsituaties, zo al aanwezig.

Sinds enkele jaren is in noord-Syrië een autonoom Kürdistan uitgeroepen, dit omhelst de regio’s Afrin, Kobanê en el-Hasakah. Vanaf 15 september 2014 heeft IS de aanval gericht op de autonome regio Kobanê. Deze aanval was goed voorbereid en met ca. 30.000 mankracht en zwaar materieel in gang gezet. Binnen een zeer korte tijd stond deze agressieve organisatie aan de poorten van Kobanê. Door een strategisch geplande ontruiming door de volksbeschermingseenheden (YPG/YPJ) is de bevolking, bestaande uit duizenden zo niet 10-duizenden bewoners met diverse achtergronden (Koerden, Arabieren, Christelijken en overige) naar betrekkelijk veilige gebieden gebracht. Velen werden bij hun familie Koerden in Turkije en tentenkampen ondergebracht.

In het begin had het alle schijn dat IS een overwicht wist te behouden in de strijd. YPG/YPJ wilde aansturen op straatgevechten, want dit was in hun voordeel door de behendigheden die YPG/YPJ zich had gemaakt. Vrij snel bleek dat IS zware verliezen leidde. Mede door het te hulp schieten van de coalitie onder leiding van de Verenigde Staten is IS verzwakt. Tot voor kort werd algemeen aangenomen dat IS niet te verslaan was, maar Kobanê is het ‘Stalingrad’ voor IS geworden. Het resultaat van een bijna 130 dagen durende strijd is gaandeweg erg duidelijk zichtbaar en voelbaar geworden. Een totale catastrofe: bijna 90% van de stad is vernietigd en/of zwaar beschadigd,  ruim 75% is onbewoonbaar verklaard, vele mensen ontheemd uit huis en haard. Hulp voor deze dappere bevolking is geboden!

1. Missie en doelen

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 3 van de statuten, en luidt als volgt: een bijdrage leveren aan de wederopbouw van Kobanê en omstreken. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door ondersteuning van lokale initiatieven op het terrein van huisvesting, ouderen- en gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en veeteelt.

1.1 Missie en visie

De missie van de stichting Osman Karakus het ondersteunen van de allerzwaksten in de samenleving van Kürdistan op het gebied van voedsel, woonruimte en kleding. Onze visie is dat praktische projecten in samenwerking met de gevestigde ‘nieuwe’ politiek (gemeente en bestuur) de lokale bevolking kunnen ondersteunen bij voorzieningen die bijdragen aan de eerste levensbehoeften.

De stichting heeft de ambitie om jaarlijks één en maximaal twee lokale projecten te ondersteunen. Het kan hierbij gaan om een deel van een bouw of goederen te leveren voor de bouw of inrichting van de volgende voorzieningen:

 • Bejaardenhuizen
 • Scholen
 • Weeshuizen

Op deze wijze kunnen wij vanuit Nederland een steentje bijdragen om de mensen van Kobanê te helpen hun eigen leefomgeving weer op te bouwen en leefbaar te maken.

1.2 Uitgangspunten voor de projecten

De stichting hanteert de volgende uitgangspunten bij de projecten:

 • De projecten bieden hulp aan de allerzwaksten.
 • De projecten worden door de lokale bevolking uitgevoerd.
 • De projecten worden, indien mogelijk, in samenwerking met de lokale overheid uitgevoerd.
 • Er worden geen financiele transacties met het doelgebied geregeld. De ondersteuning vindt plaats door kennisoverdracht en in Nederland verzamelde goederen.

1.3 Overige waarden

Overige waarden die de stichting hanteert in haar uitvoering van activiteiten zijn:

 • De stichting neemt kennis van en heeft respect voor de lokale normen en waarden en gebruiken.
 • Transparantie in de financiële middelen en bestedingen. De boekhouding van de stichting moet transparant zijn zodat donateurs, sponsors en fondsen zien hoe de stichting haar middelen inzet. Dit betekent onder meer publicatie van de voortgang van de projecten en activiteiten op haar website, publicatie van de begroting, en jaarlijks een financieel verslag inclusief evaluatie van de activiteiten en gebeurtenissen.

2. Projecten

Voor het verwerven van projecten die zich voor ondersteuning lenen worden de volgende activiteiten ondernomen:

 • Contact zoeken met lokale bevolking (o.a. via omliggende gebieden).
 • Contact zoeken met hulpverlenende instanties die ter plaatse hulp bieden.
 • Een netwerk opbouwen van mogelijke bedrijven en personen die hulp kunnen bieden bij het leveren van goederen en het transport er van.

Per aanvraag voor een bijdrage aan een project wordt een afweging gemaakt door het bestuur:

 • Relevante achtergrond informatie verzamelen
 • De informatie over een project ter plaatse dient tenminste te bevatten: identificatie initiatiefnemers, projectbeschrijving, locatie, concreet verzoek per brief of e-mail zo mogelijk verduidelijkt door plaatmateriaal, projectperiode.
 • Het bestuur neemt een besluit over het al dan niet ondersteunen van het project.
 • Wanneer tot inzet voor een project wordt besloten wordt een concreet aanpakplan opgemaakt.

3. Realisatie doelstellingen

3.1 Werving van middelen

De op te pakken (deel) projecten worden zijn leidend voor het genereren van de benodigde middelen. Bij het ene project zal het om bedden kunnen gaan en bij het andere project om schoolborden. Hierbij zal een beroep gedaan worden op bedrijven en particulieren.

Voor de verzending van goederen zal een beroep op genoemde stakeholders gedaan worden. Tevens wordt gestreefd naar samenwerking met andere hulporganisaties die actief zijn in de betreffende regio. De geworven middelen zijn uitsluitend bedoeld en zullen te allen tijde voor de wederopbouw van Kobanê worden ingezet.

De stichting richt zich op de volgende bronnen ten aanzien van de werving van financiële middelen:

 • Verzamelen van hulpgoederen en andere benodigde goederen bij bedrijven, instellingen en particulieren.
 • Crowdfunding
 • Sponsoring door bedrijven in de vorm van financiële middelen
 • Donaties particulieren (bijvoorbeeld door in te tekenen voor een project)

3.2 Communicatie en promotie

 1. Website – okfoundation.eu wordt onder meer gebruikt voor nieuws over de projecten en de voortgang, nieuws over ontwikkelingswerk, sponsoren, en informatie over de stichting in het algemeen en de actuele situatie in de regio. Daarnaast kunnen via de website ook donaties worden gedaan.
 2. Jaarlijks beleidsplan – Het beleidsplan wordt jaarlijks geactualiseerd en voorzien van een jaarlijks actieplan.
 3. Projectplan voor elk project – Via de website wordt elk project waaraan de stichting een bijdrage levert, inzichtelijk gemaakt: wat houdt het project in, wie zijn er bij betrokken, hoe is de voortgang. Het toegevoegde beeldmateriaal wordt rechtstreeks verkregen van contactpersonen ter plaatse.
 4. E-mails over voortgang aan donateurs – Bedrijven en/of personen die meegewerkt hebben aan een project ontvangen regelmatig een mail over de voortgang van het project. In de mail wordt met een link verwezen naar de website waarin de voortgang van projecten wordt bijgehouden (incl. beeldmateriaal).

3.3 Financiën

Artikel 4 van de statuten bepaalt dat het vermogen van de stichting gevormd wordt door:

a. Subsidies en donaties
b. Verkrijgingen ingevolge schenkingen, erfinstellingen en legaten
c. Alle andere baten

Aangezien de stichting geen winstoogmerk heeft, worden alle baten direct ingezet voor de projecten.

De penningmeester draagt zorg voor het archiveren van de relevante financiële stukken en verricht alle betalingen binnen het door het bestuur vastgestelde beleid.

Nadrukkelijk zijn uitgesloten financiële transacties met Syrië, Syrische instanties en óf personen in Syrië. De penningmeester houdt een nauwkeurige administratie bij van alle inkomsten en uitgaven en overlegt deze in de bestuursvergaderingen. De jaarrekening van de stichting wordt door een nader aan te zoeken accountant opgesteld.

Aan het eind van het boekjaar maakt de penningmeester de stukken op voor vaststelling en publicatie conform de ANBI-voorschriften.

Zoals blijkt uit artikel 16, lid 4 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

3.4 Bestedingsbeleid

De instelling besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan de nog op te starten projecten. De stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

3.5 Beschikken over het vermogen

Op grond van artikel 8 van de statuten van de stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.

3.6 Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen, conform artikel 1.3 van het huishoudelijk reglement, voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

3.7 Activiteiten in 2016

Omschrijving activiteitLooptijd activiteit
Opbouw contacten regio Kobanĕ/SuruçVoortschrijdend
Afronden project 201501 Rolstoel BératApril / juli 2016
Afsluiting project 201502 Geef een kind warmteApril 2016
Publicatie financieel jaaroverzicht 2015April 2016
Voorbereiding project 201601 Voedselhulp Z O-TurkijeV.a. februari 2016
Voorbereiding project 201602 Schoolcomputers KobaniV.a. april 2016
Werving vrijwilligersMei / juni 2016
Start project Voedselhulp ZuidOost TurkijeJuni 2016
Start project Schoolcomputers KobaniSeptember 2016
Pré-oriëntatie project Bejaardenhuis KobaniNajaar 2016
Jaarplan 2017Dit zal worden opgesteld op basis van de resultaten van de activiteiten in 2016.